Биланс на приходи и расходи.2020, Биланс на состојба.2020, Даночен биланс.2020, Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020, Одлука за прифаќање на завршна сметка за 2020