ноември

ноември 5, 2018

Годишен извештај за 2016та година

  Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА […]
ноември 1, 2018

Годишен Извештај 2017та год.

            РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                        Г О Д И Ш Е Н   […]
ноември 1, 2018

Закон за Советот на јавни обвинители

„Службен весник на РМ“ бр. 150 од 12.12.2007 година Врз  основа  на  член     75  ставови    1  и    2  од  Уставот  на  Република  Македонија, претседателот на Република […]