јуни

јуни 17, 2019

Соопштение

На ден 19.06.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и деветта.69-седница
јуни 13, 2019

Оглас за избор на основен јавен обвинител

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник на […]
јуни 13, 2019

Одлука за објавување на избор на основен јавен обвинител

  REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ […]
јуни 12, 2019

Соопштение

На ден 13.06.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и осма.68-седница