март

март 31, 2021

Соопштение

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница При разгледување на […]
март 29, 2021

Записник од 16,17,18,19,и 20 седница

ЗАПИСНИК ОД 16 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 13.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 17 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 27.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 18 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 11.02.2021 година ЗАПИСНИК ОД […]
март 23, 2021

Соопштение

На ден 25.03.2021 година (четврток) во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и прва седница.21-седница
март 4, 2021

Биланс на приходи и расходи.2020, Биланс на состојба.2020, Даночен биланс.2020, Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020, Одлука за прифаќање на завршна сметка за 2020