Одлуки

odluka soi 8_23
COP- ODLUKA BODAN L

На ден 12.07.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа 82 седница на која беше донесена Одлука за избор на јавни обвинители во ЈОРСМ, […]

На денешната осумдесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следниве одлуки:   1. Донесена е Одлука за објава на оглас […]

На денешната осумдесетта седница на Советот на јавните обвинители беа донесени следниве одлуки: – За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип е избрана Татјана […]

Ермон Незири е избран за член на Советот на јавни обвинители од редот на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

На денешната 78-ма седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следните одлуки: 1. Донесување на Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител во […]

На 76тата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ донесени се три одлуки за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна […]

На продоложението на седумдесет и треттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ за определување на ВД на ОЈО на ОЈО Гостивар, при што е […]

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители […]

На продолжената седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ одржана денес е извршен избор на јавните обвинители и тоа: 1. Мустафа Хајрулахи за Виш […]

1. Донесена е одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за избор на кандидат за член на Советот на јавните обвинители на РСМ […]

На седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени одлуки за определување на вршители на должноста, така што:   – За Виш јавен […]

На денешната шеесет и трета седница Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука со која жалбата на јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска е одбиена како […]

По поднесено барање на ден 19.07.2022 година од страна на Јавниот обвинител на ОЈО Охрид господин Воислав Димоски, Советот на Јавните обвинители на РСМ на одржана […]

На денешната шесетта седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Јавниот обвинител  Тодор Витларов е поставен како в.д јавен обвинител на […]

На педесет и деветтата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Донесени се одлуки за престанок на работниот однос на јавните […]

На педесет и осмата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Точките за избор на јавни обвинители се одложени поради […]

На денешната педесет и втора седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, се донесоа следниве одлуки:   1. Одлука за преиначување на решенијата за продолжување […]

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПЕТ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – СКОПЈЕ. I […]

ОДЛУКА за престанок на мандатот-функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија   I             Нa Ангел Солев, член на Советот на јавните […]

ОДЛУКА I             Нa Мирјана Делева – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на  условите […]

На ден 18.01.2022 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за распишување на избор за член на Советот од редот на јавните […]

На одржaната 42-рa (четириест и втора) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за избор на јавни обвинители во следните јавни обвинителства: За јавни […]

На ден 14.10.2021 година, Советот на јавните обвинители на РСМ на одржaната 33-та (триесет и трета) седница, донесе одлука и решение за престанок на функција јавен […]

На ден 29.09.2021 година, Советот ја одржа редовната 32-ра седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на РСМ. За Претседател на Советот на […]

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на […]

Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на 5 (пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и […]

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР ПАВЛИНА ЈАНКУЛОСКА ЈО ОЈО БИТОЛА 20 СЕДНИЦА 24.02.2021

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР МИМОЗА МРМЕСКА ЈО ОЈО ПРИЛЕП 19 СЕДНИЦА 18.02.2021

Одлука за утврдување на бројот на слободни места за јавни обвинители во Основните јавни обвинителства во Република Северна Македонија. Одлука за слободно јо места IX-та генерација […]

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелиј. ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА -15та седница 30.12.2020

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство […]

Одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.Одлука за старосна пензија ЈО ДРАГОСЛАВА ПОПОВСКА ОЈО ТЕТОВО 4 СЕДНИЦА 01.10.2020

Одлука за објавување на оглас за избор на 5 (пет) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје.ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 3-ТА СЕДНИЦА Н А СОВЕТОТ 23.09.2020

Одлука за избор на Заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ -АРБЕР ИСАКУ – 3 та седница […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија: Одлука за старосна пензија МОМИР МАРИЧИЌ ВЈО СКОПЈЕ 2 СЕДНИЦА 02.09.2020 Одлука […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради истекот на времето за кое се избрани: ОДЛУКА СОР ПЕТАР АНЕВСКИ ЧЛЕН НА СОВЕТ 97 СЕДНИЦА 01.07.2020 ОДЛУКА […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за starosna penzija za ЈО ИЛВАН ЕВТИМОВ ОЈО КОЧАНИ 95 СЕДНИЦА 11.06.2020 […]

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на  Основното јавно обвинителство Тетово до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за старосна пензија za ЈО БАРИ ШАБАНИ ВЈО СКОПЈЕ 93 СЕДНИЦА 28.04.2020 […]

Одлука за избор на јавни обвинителиОДЛУКА СОИ БР. 5 за избор на јавни обвинители од 82 седница 17.12.2019

Одлука за проширување на систематизација за боројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство СкопјеОдлука за проширување на систематизација за бр. на ЈО ВО ОЈО СКОПЈЕ […]

Одлука за вкупен број на јавни обвинители по јавни обвинителства во Република Северна МакедонијаОДЛУКА ЗА ВКУПЕН БРОЈ НА ЈО ПО ЈО ВО РМ ОДЛУКА ДОНЕСЕНА НА […]

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга.ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО СТРУГА БЛАГОЈА ДАСКАЛОСКИ -80та седница […]

зОДЛУКА СОИ БР. за избор на јавни обвинители од 80 седница 14.11.2019

Одлука зa  проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за двајца јавни обвинители и во Основното јавно обвинителство Берово за […]

  REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ […]

  Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните […]

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни […]

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната осумдесет и третата седница на ден 22.03.2011 изврши избор на јавни […]

Советот на одржаната седумдесет и шеста седница не ден 15.12.2010 год. донесе одлука за распишување на Оглас за избор на – Јавен обвинител на Основното јавно […]