законски/подзаконски акти

октомври 30, 2018

Деловник

Врз основа на член 12 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Советот на Јавните обвинители на Република Македонија на седницата одржана на […]
октомври 30, 2018

Правилник за одговорност на ЈО

Советот на јавните обвинители на Република Македонија, врз основа на чл.72 ст.4 од Законот  за Јавното Обвинителство и чл.36 ст.2 од Деловникот за работа на Советот […]
октомври 30, 2018

Правилник за системати- зација

Врз основа на член 53 став (3) од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/07), Советот на […]
октомври 30, 2018

Правилник за лични карти

Врз основа на член 57 од Законот за Јавното обвинителство (“Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), и чл.9 ст.1 т.13 од Законот за Советот на […]