Соопштенија

На ден 10.07.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и втора.72-седница

До: Државна комисија за спречување на корупцијатаА.бр. – Известување до Антикорупциска комосија

На ден 19.06.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и деветта.69-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник на […]

  REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ […]

На ден 13.06.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и осма.68-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.05.2019 година ја одржа редовната 67 седница со следниот дневен ред. Усвијување на записникот од 66 […]

На ден 29.05.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и седма.67-седница

На ден 21.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и шеста седница.66 – седница

На ден 14.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и петта седница.65-седница

На ден 10.05.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и четврта седница.64-седница

На ден 16.04.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и трета седница.63-седница

На ден 10.04.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и втора седница. 62-седница-1

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажано за 21.03.2019 се одложи за 25.03.2019 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.

На ден 21.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница. 61-та-седница-1

На ден 07.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница.60-та седница

ODLUKA ZA Z.S.2018 SPD.2018 BPR.2018 BS.2018 DE.2018 DE.2018 BS.2018 BPR.2018 SPD.2018

На ден 20.02.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и деветта седница.ДНЕВЕН-РЕД-59та-SEDNICA-20.02.2019