Соопштенија

На ден 22.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.24-седница

На ден 15.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.23-седница

На 07.04.2021 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија г-дин Ацо Колевски и Заменик претседателот Арбер Исаку, во просториите на Советот, остварија […]

Записник од дваесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ЗАПИСНИК ОД 21-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.03.2021 година

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница При разгледување на […]

ЗАПИСНИК ОД 16 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 13.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 17 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 27.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 18 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 11.02.2021 година ЗАПИСНИК ОД […]

На ден 25.03.2021 година (четврток) во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и прва седница.21-седница

Биланс на приходи и расходи.2020-1 Биланс на состојба.2020-1 Даночен биланс.2020-1 ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА СЈОРМ.2020-1 Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020-1 Образец ДЕ..2020-1 Одлука за прифаќање на […]

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР ПАВЛИНА ЈАНКУЛОСКА ЈО ОЈО БИТОЛА 20 СЕДНИЦА 24.02.2021

На ден 24.02.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваеста седница. 20-седница

На ден 18.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветнаеста седница.19-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР МИМОЗА МРМЕСКА ЈО ОЈО ПРИЛЕП 19 СЕДНИЦА 18.02.2021

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021

Одлука за утврдување на бројот на слободни места за јавни обвинители во Основните јавни обвинителства во Република Северна Македонија. Одлука за слободно јо места IX-та генерација […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумнаесетта седница одржана на ден 11.02.2021 година, донесе решение за продолжување на работниот однос за следните јавни […]

На ден 11.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумнаесетта седница.18-седница

ЗАПИСНИК ОД 15СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 30.12.2020 година

На ден 13.01.2021 година (sredaк) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеснаесетта седница.16-седница

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелиј. ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА -15та седница 30.12.2020