Соопштенија

ЗАПИСНИК ОД 15СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 30.12.2020 година

На ден 13.01.2021 година (sredaк) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеснаесетта седница.16-седница

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелиј. ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА -15та седница 30.12.2020

На ден 30.12.2020 година (среда) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петнаесетта седница. 15-седница

На ден 17.12.2020 година (четврток) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи тринаеста седница.13-седница

На ден 03.12.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи единаеста седница.10-седница

На ден 25.11.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи десетта седница.10-седница

На ден 23.11.2020 година (понеделник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветта седница. 9-седница

На ден 21.10.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седмата седница.7-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на РепубликаСевернаМакедонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 5-та седница која беше закажана за ден 08.10.2020 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, […]

На ден 08.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петата седница.5-седница

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство […]

Одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.Одлука за старосна пензија ЈО ДРАГОСЛАВА ПОПОВСКА ОЈО ТЕТОВО 4 СЕДНИЦА 01.10.2020

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници Сл Весник на РСМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл […]