Соопштенија

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 18.09.2018 година (вторник), ќе се продолжи на ден 21.09.2018 […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 13.09.2018 година (четврток), ќе се продолжи на ден 18.09.2018 […]

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ бр. 150/07) донесувам: ОДЛУКА за свикување […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната 44-та седница на ден 20.06.2018 година изврши избор на јавни обвинители и тоа: – Виш јавен обвинител […]