Соопштенија

На ден 21.10.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седмата седница.7-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на РепубликаСевернаМакедонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 5-та седница која беше закажана за ден 08.10.2020 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, […]

На ден 08.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петата седница.5-седница

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство […]

Одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.Одлука за старосна пензија ЈО ДРАГОСЛАВА ПОПОВСКА ОЈО ТЕТОВО 4 СЕДНИЦА 01.10.2020

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници Сл Весник на РСМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл […]

На ден 01.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи четвртата седница.4-седница

Одлука за објавување на оглас за избор на 5 (пет) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје.ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 3-ТА СЕДНИЦА Н А СОВЕТОТ 23.09.2020

Одлука за избор на Заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ -АРБЕР ИСАКУ – 3 та седница […]

Стратешки план на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.СТРАТЕШКИ ПЛА НА СЈОРМ 2

На ден 24.09.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи третата седница.3-седница

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија: Одлука за старосна пензија МОМИР МАРИЧИЌ ВЈО СКОПЈЕ 2 СЕДНИЦА 02.09.2020 Одлука […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

На ден 02.09.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи втората седница.2-седница