Соопштенија

На ден 30.07.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и деветта седница.99-седница

На 98-ма седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 17.07.2020 година, Советот ги разгледа и оцени: Годишниот извештај за работата на […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради истекот на времето за кое се избрани: ОДЛУКА СОР ПЕТАР АНЕВСКИ ЧЛЕН НА СОВЕТ 97 СЕДНИЦА 01.07.2020 ОДЛУКА […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 98-та седница на Советот ќе биде продолжена на ден 17.07.2020 година (петок) со почеток во […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 98-та седница која беше закажана за ден 08.07.2020 година (среда) со почеток во 10:30 часот, […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја разгледа Претставката што до Народниот правобранител на Република Северна Македонија ја има доставено г-ѓа Катица Јанева, во […]

На ден 01.07.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и седма седница.97-седница

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за starosna penzija za ЈО ИЛВАН ЕВТИМОВ ОЈО КОЧАНИ 95 СЕДНИЦА 11.06.2020 […]

Комисијата за спроведување на избори за членови на Советот од редот на јавните обвинители на ден 16.06.2020 година, ги сумираше резултатите по извршениот избор од страна […]

На ден 16.06.2020 година Советот на јавните обвинители ќе врши избори на членови на Советот по огласот објавен во Сл. Весник Бр. 128/20 од 18.05.2020 година. […]

На ден 11.06.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и петта седница.95-седница

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на […]

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на  Основното јавно обвинителство Тетово до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, […]

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за старосна пензија za ЈО БАРИ ШАБАНИ ВЈО СКОПЈЕ 93 СЕДНИЦА 28.04.2020 […]

2020_03_16_10_12_04 2020_03_16_10_11_16 2020_03_16_10_08_08 2020_03_16_10_04_26 2020_03_16_10_07_00 2020_03_16_10_06_03 2020_03_16_10_03_42

На ден 25.02.2020 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и седма седница.88-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија најостро го осудува поставувањето на експлозивна направа во возило на јавен обвинител од Кичево. Овој чин претставува акт […]

На ден 11.02.2020 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и седма седница.87-седница

На ден 24.01.2020 година во просториите на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски заедно со уште двајца членови […]

На одржана 85 (осумдесет и петта) седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се избрани следните кандидати за јавни обвинител и тоа: За […]