Соопштенија

На ден 22.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и осма седница.28-седница

На ден 09.06.2021 година во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја продолжи 27 (дваесет и седмата) седница, на која ќе […]

ЗАПИСНИК ОД 26-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 05.05.2021 година

На ден 01.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и седма седница.27-седница

ЗАПИСНИК ОД 24-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ ИЗБОР НА ЈО 22.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 25-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.04.2021 година

Во дваесет и шеста седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со […]

На ден 05.05.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и шеста седница.26-седница

ЗАПИСНИК ОД 22-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 23-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 15.04.2021 година

Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на 5 (пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и […]

На ден 29.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и петта седница.25-седница

Во денешната седница, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, донесе одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на […]

На ден 22.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.24-седница

На ден 15.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.23-седница

На 07.04.2021 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија г-дин Ацо Колевски и Заменик претседателот Арбер Исаку, во просториите на Советот, остварија […]

Записник од дваесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ЗАПИСНИК ОД 21-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.03.2021 година

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница При разгледување на […]

ЗАПИСНИК ОД 16 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 13.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 17 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 27.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 18 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 11.02.2021 година ЗАПИСНИК ОД […]

На ден 25.03.2021 година (четврток) во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и прва седница.21-седница

Биланс на приходи и расходи.2020-1 Биланс на состојба.2020-1 Даночен биланс.2020-1 ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА СЈОРМ.2020-1 Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020-1 Образец ДЕ..2020-1 Одлука за прифаќање на […]

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР ПАВЛИНА ЈАНКУЛОСКА ЈО ОЈО БИТОЛА 20 СЕДНИЦА 24.02.2021