Соопштенија

Одлука зa  проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за двајца јавни обвинители и во Основното јавно обвинителство Берово за […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

На ден 25.09.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и осма. 78-седница

На седницата одржана на ден 16.09.2019 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ги донесе следните одлуки: – Ставено е вон сила  Решението број […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на денешната седница на 14.09.2019 година донесе едногласна одлука да ја разреши Катица Јанева од функцијата Јавен обвинител […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја известува јавноста дека на ден 10.09.2019 година, во просториите на Советот, Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски […]

Во текот на денешниот ден до крајот на работното време (15:30) до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонја, не е доставен никаков допис ос […]

На одржаната седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 04.09.2019 година, Советот донесе заклучок дека барањето за декласификација на извештајот за […]

На ден 30.08.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа седница на која му престана функција претседател на г-дин Коле Штерјев поради истекот […]

На ден 30.08.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и четврта74-седница

На ден 10.07.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и втора.72-седница

До: Државна комисија за спречување на корупцијатаА.бр. – Известување до Антикорупциска комосија

На ден 19.06.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и деветта.69-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник на […]

  REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ […]

На ден 13.06.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и осма.68-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.05.2019 година ја одржа редовната 67 седница со следниот дневен ред. Усвијување на записникот од 66 […]